بازگشت

لیست قالب رزوه
ردیف نوع نام کالا ابعاد وضعیت  قیمت
1 قالب رزوه 7981-2.9*9.5 65/80 موجود  
2 قالب رزوه 7981-2.9*13 65/80 موجود  
3 قالب رزوه 7981-2.9*16 65/80 موجود  
4 قالب رزوه 7981-2.9*19 65/80 موجود  
5 قالب رزوه 7981-2.9*25 65/80 موجود  
6 قالب رزوه 7981-3.5*25 65/80 موجود  
8 قالب رزوه 7981-3.5*16 70/85 موجود  
9 قالب رزوه 7982-3.5*16 58/66 موجود  
10 قالب رزوه 7981-3.5*16 85/95 موجود  
11 قالب رزوه 7981-3.5*13 85/95 موجود  
12 قالب رزوه 7981-3.5*13 85/95 موجود  
13 قالب رزوه 7981-3.5*13 75/85 موجود  
14 قالب رزوه M4*40 75/90 موجود  
15 قالب رزوه M4*32 65/80 موجود  
16 قالب رزوه M3.5*32 65/80 موجود  
17 قالب رزوه M3*32 65/80 موجود  
18 قالب رزوه 7981-4.2*25 85/95 موجود  
19 قالب رزوه 7981-4.2*25 75/85 موجود  
20 قالب رزوه 7982-4.2*19 75/90 موجود  
21 قالب رزوه 7982-4.2*19 64/73 موجود  
22 قالب رزوه 7982-4.2*16 65/75 موجود  
23 قالب رزوه 7981-4.8*50 90/105 موجود  
24 قالب رزوه 7981-4.8*38 90/105 موجود  
25 قالب رزوه 7981-4.8*32 90/105 موجود  
26 قالب رزوه 7981-4.8*25 90/105 موجود  
27 قالب رزوه 7981-4.8*19 90/105 موجود  
28 قالب رزوه 7981-4.8*16 90/105 موجود  
29 قالب رزوه MDF 4.2*16 90/105 موجود  

بازگشت