بازگشت

لیست پین
ردیف نوع نام کالا ابعاد وضعیت  قیمت
1 پین 2.13 * 50 Ø 4*4 ناموجود  
2 پین 2.14 * 80 Ø 4*4 ناموجود  
3 پین 2.33 * 50 Ø 4*4 ناموجود  
4 پین 2.33 * 35 Ø 4*4 موجود  
5 پین 2.36 * 80 Ø 4*4 موجود  
6 پین 2.56 * 100 Ø 5*5 موجود  
7 پین 2.68 * 40 Ø 4*5 موجود  
8 پین 2.77 * 80 Ø 4*5 موجود  
9 پین 3.0 * 80 Ø 5*5 موجود  
10 پین 3.05 * 80 Ø 5*5 موجود  
11 پین 3.0 * 35 Ø 4*5 موجود  
12 پین 3.36 * 80 Ø 5*5 موجود  
13 پین 3.86 * 50 Ø 5*5 موجود  
14 پین 4.34 * 50 Ø 5*5 موجود  
15 پین 4.36 * 80 Ø 5*5 موجود  
16 پین 4.36 * 110 Ø 5*5 موجود  
17 پین 4.40 * 50 Ø 5*5 موجود  
18 پین 5.17 * 80 Ø 6*6 موجود  

بازگشت